یک کارآگاه برای حل یک قتل در دنیای واقعیت مجازی فراخوانده می شود. اما چگونه می تواند پرونده ای را مدیریت کند، در حالی که قوانین آن دائماً در حال تغییر است؟