هوتارو زمانی که در کودکی در جنگل گم می شود توسط یک روح نجات می یابد. این دو با هم دوست می شوند، علیرغم اینکه اگر انسان روح را لمس کند ناپدید می شود.