کتابخوان مشتاق و دانشجوی کالج موتوسو اورانو در نهایت در یک تصادف پیش بینی نشده جان خود را از دست می دهد. این درست پس از این خبر منتشر شد که او بالاخره می‌تواند به عنوان یک کتابدار همانطور که همیشه آرزویش را داشت کار کند. وقتی به هوش آمد