یک گرداب موجودی را از دنیایی دیگر به زندگی یک یاکوزا می‌اندازد – زندگی‌ای که قرار است تا حد زیادی تغییر کند.