در ملاء عام، اومارو دید عالی یک دختر دبیرستانی زیبا و باهوش است. در خانه، او با توانایی بازی در تمام شب و خوردن غذاهای ناسالم و نوشابه، تبدیل به یک اسلوب نهایی می شود. آیا برادر بزرگش، Taihei، می تواند او را تغییر دهد؟