مردی از سال 2027 در زمان سفر می کند تا سال های تحصیل خود را دوباره زنده کند و تصمیم بد را اصلاح کند.