این یک داستان ترسناک روانی عشق خالص از دختری به نام ساتو ماتسوزاکا است که کسی را دارد که دوستش دارد. وقتی با او می خوابد احساس شیرینی را تجربه می کند و فکر می کند که باید عشق باشد. همه چیز بخشیده می شود که …