ماجرایی که دختران دوقلوی نیمه دیو سسشومارو، تووا و ستسونا را دنبال می کند، در حالی که رازهای گذشته خود را به همراه موروها، دختر اینویاشا و کاگومه کشف می کنند.