پسری کوتاه قد با نام مستعار “غول کوچک” که مصمم است مانند شویو بازیکن قهرمانی مسابقات والیبال باشد، به باشگاه والیبال مدرسه خود می پیوندد.