دو دوست، سایمون و کامینا، به نمادهای شورش علیه پادشاه قدرتمند مارپیچی تبدیل می‌شوند که بشر را به دهکده‌های زیرزمینی مجبور می‌کند.