در دوره‌ای که بیگانگان به توکیو فئودالی حمله کرده‌اند و آن‌ها را تصرف کرده‌اند، یک سامورایی بیکار هر طور که می‌تواند کار پیدا می‌کند.