پس از اینکه توهرو توسط خانواده سوما پذیرفته می شود، او می آموزد که دوازده عضو خانواده به طور غیرارادی به حیوانات زودیاک چینی تبدیل می شوند و به آنها کمک می کند تا با درد عاطفی ناشی از دگرگونی ها مقابله کنند.