آزاد! حول محور اعضای تیم شنای پسران دبیرستانی می چرخد. چهار پسر – هاروکا، ماکوتو، ناگیسا و رین- همه کمی قبل از فارغ التحصیلی از مدرسه ابتدایی در یک تورنمنت شنا شرکت کردند و بعدا راه خود را از هم جدا کردند. سالها بعد…