ین محصولات ویژه که توسط Kinoko Nasu نوشته شده است در مجموعه جعبه های BD I & II گنجانده شده است.

به ایریسویل بپیوندید تا به شاگرد شماره صفر کمک کند تا جزئیات و تاریخچه مربوط به جنگ جام مقدس را درک کند.