لوسی، یک جادوگر آسمانی مشتاق، دوست و متحد جادوگران قدرتمند ناتسو، گری، و ارزا می شود که بخشی از انجمن صنفی جادوگران معروف، Fairy Tail هستند.