با کمک اژدهای قدرتمند، تیمی از مبارزان به رهبری گوکو جنگجوی سایان از سیاره زمین در برابر دشمنان فرازمینی دفاع می کنند.