در یک روز صلح آمیز روی زمین، دو بقایای ارتش فریزا به نام‌های سوروب و تاگوما به جستجوی توپ‌های اژدها با هدف احیای فریزا می‌رسند. آنها موفق می شوند و فریزا متعاقباً به دنبال انتقام از Saiya-jin است.