در یک شهر غمگین، قبیله ای از جادوگران از مردم خود برای آزمایش هنرهای تاریک استفاده می کنند.