قبل از رویدادهای “Danganronpa: Trigger Happy Hovoc”، قسمت Despair Danganronpa 3 رویدادهایی را نشان می دهد که منجر به ظهور Remnants of Despair و سقوط Hope’s Peak و جهان به هرج و مرج می شود.