ماکوتو نایگی، امید نهایی که ناامیدی نهایی را شکست داد، جونکو انوشیما، به دلیل پناه دادن به بقایای ناامیدی که اراده او را انجام دادند، مظنون به خیانت به بنیاد آینده است. به عنوان اعضای برتر فو …