اونا پسرای باحالی ان ولی ارتباط گرفتن باهاشون سخته. منتها همشون… دست و پا چلفتی ان!!! بخاطر همین دست و پا چلفتی بودنشون، قابل درک ان.