زندگی به ظاهر عادی ساکوتا آزوساگاوا، دانش آموز دبیرستانی، زمانی که با یک دختر خرگوش وحشی آشنا می شود که برای دیگران نامرئی به نظر می رسد، به شدت تغییر می کند.