روزهای خوش یک دانش آموز دبیرستانی با دوست دخترش با بازگشت اولین عشق او به پایان میرسد.