ناکاجیما آتسوشی از یتیم خانه اش بیرون رانده شد و حالا نه جایی برای رفتن دارد و نه غذایی. در حالی که او در کنار رودخانه ای ایستاده است، در آستانه قحطی، مردی را که قصد خودکشی عجیبی داشت را نجات می دهد. آن مرد دازای اوسامو است و…