در دوره ای که سامورایی ها بر ژاپن حکمرانی می کردند، شینسنگومی توسط یه مهاجم ناشناخته نابود شده و تنها یه بازمانده بر جا گذاشته. هفت مجرم به عنوان بدل شینسنگومی انتخاب می شن.