پس از دزدیده شدن اوین با ارزش، توشیرو هیتسگایا ناپدید می شود و مظنون به خیانت می شود. هنگامی که انجمن روح خواستار دستگیری و اعدام او می شود، جایگزین Soul Reaper ایچیگو کوروساکی قول می دهد که بی گناهی هیتسگایا را ثابت کند.