در شهر کاراکورا، ارواح غیرقابل شناسایی به طور دسته جمعی ظاهر می شوند. ایچیگو کوروساکی و روکیا کوچیکی هنگام تلاش برای مقابله با این ارواح عجیب با سنا، یک شینیگامی مرموز که اکثر آنها را از بین می برد، ملاقات می کنند. سنا امتناع می کند …