انفجاری در وسط سیریتی رخ می دهد و روکیا حافظه خود را از دست می دهد. سپس اوراهارا سعی می کند به دنبال پس زمینه وقایع باشد.