پسر جوانی روح خود را به یک شیطان می‌فروشد تا انتقام مرگ خانواده‌اش را بگیرد و با موفقیت شرکت سازنده اسباب‌بازی‌سازی به ارث رسیده از آنها را رهبری کند. شیطان شکل یک پیشخدمت وفادار را به خود می گیرد که همیشه لباس سیاه می پوشد.