نسخه تلویزیونی برزرک: سه گانه‌ی فیلم آرک دوره‌ی طلایی. فقط به شمشیرش باور داشت. بدون هیچ دوست، خانواده و خانه‌ای برای برگشت، گاتس تنها شمشیرزنیه که به عنوان مزدور تنهایی توی سرزمینی که در جنگ صد ساله بوده سفر می‌کنه.