ساتو دستیار و خدمتگذاری معمولی است که به دنیایی دیگر منتقل می‌شود و در آنجا مهارت هایش بسیار کاربردی هستند ، او کم کم شروع به فهمیدن این می‌کند که معنای واقعی مورد نیاز بودن چیست.