نبرد برای جانشینی که برای سه نسل از شوگان در دوران کیچو ادامه یافت، در نبرد وحشتناک هنرهای نینجا بین قبیله کوگا و ایگا به اوج خود رسید. در میان باران گلبرگ های گل، زن و مردی که دسامبر…