سال 1614 میلادی است. دو قبیله نینجا متخاصم که هر کدام از پسر هیدتادا توکوگاوا به عنوان شوگان بعدی حمایت می کنند، هر کدام ده نماینده را می فرستند تا برای تصاحب دولت توکوگاوا برای طایفه برنده برای n…