باکی هانما در یک تورنمنت مبارزه زیرزمینی که توسط توکوگاوا برگزار می شود، شرکت می کند. استادان سبک های مختلف مبارزه از سراسر جهان آمده اند تا مشخص کنند قوی ترین مبارز روی زمین چه کسی است.