سه دختر یک باشگاه مدرسه تشکیل می دهند. آنها بازی می کنند، اما نتایج اغلب آنها را نگران می کند.