گروهی از دوستان با مرگ یکی از آنها در تصادف از هم جدا شدند. بعداً او به عنوان یک روح باز می گردد که سعی می کند وارد بهشت ​​شود اما برای انجام این کار دوستانش باید برای او یک آرزو را برآورده کنند.