نوجوانان سرکش در یک دبیرستان زندگی پس از مرگ در نبرد مسلحانه علیه قدرت های ماوراء طبیعی یک دختر بی عاطفه می جنگند.