یه دختر جوان که به شدت بیماره، بیشتر زندگیش رو توی بیمارستان با بازی اوتومه برای پر کردن وقتش گذرونده. ولی یه روز، خودشو وسط صحنه‌ای از یکی از همین بازی‌ها، به عنوان نقش منفی داستان، و به نام لورن دوتریچ، پیدا میکنه.