جمهوری سن ماگنولیا در حال جنگ با کشور همسایه خود، امپراتوری Giad است. هر دو طرف از پهپادهای بدون سرنشین برای انجام “جنگ بدون تلفات” استفاده می کنند. داستان لنا را در حالی دنبال می کند که او گروهی از هواپیماهای بدون سرنشین به نام 86 را فرماندهی می کند.