داستان درباره چهار دوست است که هرکدام رازی دارند که نمی‌توانند با بقیه درمیان بگذراند.